วิสัยทัศน์


👉วิสัยทัศน์👈
ผู้นำบริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพ และความสุขที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเสิศ การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว👉พันธกิจ👈

         1. ให้บริการสุขภาพองค์รวม สู่ครอบครัวและชุมชน
        2. สร้างเสริมสุขภาพชุมชน เฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่

        3. บูรณาการพัฒนาคุณภาพและความสุขเครือข่ายบริหารปฐมภูมิ และทุติยภูมิ

        4. พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการที่ดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น